Topic outline

 • General

 • UNIT 1: ALPHABET

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Nghe, nói, đọc, viết 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
  • Đánh vần được mọi từ tiếng Anh nhanh chóng
  • Chào hỏi người khác bằng nhiều cách khác nhau
  • Nghe nói các mẫu câu trong môi trường lớp học

  H5P: 9 Page: 1
 • UNIT 2: CARDINAL NUMBER

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Trao đổi thông tin cá nhân: tên, tuổi, ngày sinh, điện thoại, địa chỉ,...
  • Nghe, nói, đọc, viết được số đếm bất kỳ từ 1 - 1.000.000.000
  • Hỏi đáp liên quan đến con số
  • Nghe, nói được các phép toán cơ bản

  H5P: 12 Pages: 2
 • UNIT 3: CARDINAL NUMBER (TELL TIME)

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Nghe, nói, đọc viêt giờ (thời gian) nhanh và đúng
  • Mô tả được khoản thời gian (100 năm, 9 tháng, 10 ngày, 3 phút….)
  • Viết kế hoạch trong ngày

  H5P: 8 Page: 1
 • UNIT 4: ORDINAL NUMBER (DATE)

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Nêu xếp hạng, số thứ tự
  • Nghe, nói ngày trong tháng

  H5P: 4 Lessons: 2 Page: 1
 • UNIT 5: DAYS OF THE WEEK

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Nghe, nói, đọc, viết ngày trong tuần
  • Trao đổi thời gian trong tuần, trong ngày
  • Viết kế hoạch tuần

  H5P: 6 Page: 1
 • UNIT 6: MONTHS OF THE YEAR

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Nghe, nói, đọc, viết thời gian cụ thể của sự kiện
  • Viết kế hoạch trong năm

  H5P: 8
 • UNIT 7: IN/ON/AT FOR TIME

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Dùng giới từ in/on/at khi nói về thời gian

  H5P: 9 Page: 1
 • UNIT 8: IN/ON/AT FOR PLACE

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Dùng giới từ in/on/at để nói về nơi chốn
  • Hỏi đáp về ở đâu và khi nào (where and when)

  H5P: 14 Page: 1
 • UNIT 9: PREPOSITION OF PLACE AND MOVEMENT

  Bạn đạt được gì sau bài học?

   Kỹ Năng:

  • Mô tả cụ thể vị trí của con người và vật
  • Mô tả sự di chuyển cụ thể của con người và vật

  H5P: 23 Pages: 2
 • ÔN TẬP NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 1

  H5P: 31